« حاميان ما »

برنامه کنفرانس علمی: تازه های تکنولوژیهای تشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیک

کنفرانس علمی با عنوان “تازه های تکنولوژیهای تشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیک” در تاریخ ۸/۲۷/ ۱۳۹۵ در محل سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی برگزار شد.
این برنامه بازآموزی با همکاری گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن متخصصین تک رشته علوم آزمایشگاهی برگزار شد و ۵۰ نفر از مشهد و سایر شهرستانها در آن شرکت داشتند. دبیرعلمی این برنامه آقای دکترمحمدرضا عباس زادگان ، استاد گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند و سخنرانیها طبق برنامه پیوست  انجام شدند.

(۱)برنامه باز آموزی