« حاميان ما »

تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر محمد تقی خانی

Dr. Taghikhani

بانهایت تاثر و تاسف درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد تقی خانی را به جامعه آزمایشگاهی و خانواده ایشان تسلیت عرض می کنیم و از درگاه ایزد منان برای ایشان مغفرت و برای بازماندگان شکیبایی آرزومندیم.

هیئت مدیره انجمن متخصصین تک رشته علوم آزمایشگاهی