« حاميان ما »

اولین جلسه هیدت مدیره انجمن متخصصین تک رشته ای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۵

اولین جلسه هیدت مدیره انجمن متخصصین تک رشته ای علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۵ در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر شمسیان، محمودی، هاشمی، عباس زادگان , قزوینی حضور داشتند.

در این جلسه بحث تدوین برنامه استراتژیک انجمن پیگیری شد. دکتر مشکانی هم گزارش کوتاهی از امور اجرایی وبسایت انجمن ارایه داد.